பேருபதேசம் (தமிழ்) & THE GREAT SERMON (English)

பேருபதேசம் தமிழ் & ஆங்கிலம் — ஐப்பசி 7 சித்திவளாகத் திருமாளிகையில் முதல் முதல் கொடி கட்டி பேருபதேசம் ஆற்றிய‌ நாள்  பேருபதேசம் ஸ்ரீமுக வருஷம், ஐப்பசி மாதம்,

Read more