முருகா முருகா …

முருகா..முருகா… — ஏபிஜெ அருள் ( சமயப் பற்றுள்ள காலத்தில் வள்ளலார் “சண்முகக் கடவுள்” குறித்து உபதேசித்தது) — ஆறுமுகப் பெருமான், சண்முகக்கடவுள், கந்த சாமி. திருச்சிற்றம்பலம்

Read more