இறவாமை என்பது உண்மையா?

இறவாமை என்பது உண்மையா? –ஏபிஜெ அருள்.

என் மார்க்கம் இறப்பை ஓழிக்கும் மார்க்கம்.என் மார்க்கத்தில் சாகா கல்வி தவிர வேறுஒன்றுமில்லை என்கிறார் வள்ளலார்.
இது சரியா?தப்பா?
உண்மையா?பெய்யா?
என்பதை விட இங்ஙனமாக வள்ளலார் என்ற ஞானி சொல்லி உள்ளார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
இது குறித்து அறிய வள்ளலார் உபதேசம், பாடல்கள்,விண்ணப்பம் உள்ளது. இது குறித்து நல்ல விசாரணை செய்ய யாதொரு தடையும் எவருக்கும் இல்லை.
மற்ற மார்க்கங்களில் சொர்க்கம்,நரகம் குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளது என அறிக.
இங்கு சொர்க்கம் நரகம் பற்றி விசாரமில்லை என்கிறார் -வள்ளலார்.

unmai

Channai,Tamilnadu,India