‘இதுகாறும் என்னொடு நீங்கள் பழகியும் (சுத்த) சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை-Our Vallalar

உயர்வுடையதாகிய மனித தேகத்தை பெற்றவர்களே! அறிவுடைய சான்றோர்களே! அன்பர்களே! சகோதரர்களே! வணக்கம். இன்று கடவுள் குறித்த நல்ல விசாரணையை நாம் செய்யப் போகிறோம். விசாரணை என்றால் அது

Read more