தமிழராய் எல்லோரும் ஆவோம் அதுவே உண்மை.

தமிழராய் எல்லோரும் ஆவோம் அதுவே உண்மை.— APJ ARUL அவரவர்க்கு அவரவரின் மொழியே தாய் மொழி. இது இயற்கை. ஆனால் சிறப்பான பொது மொழியே ” தந்தை

Read more

வடலூர் தை பூசம் – தமிழக அரசு விடுமுறை 2021

தைப்பூசம் “ அரசு விடுமுறை இந்நாள் ஏன் சிறந்தது? — ஏபிஜெ அருள். “தை” மாதம், நன்றி சொல்லும் விழா காணும் மாதம். நாம் வாழும் இந்த

Read more