வள்ளலார் செய்த யோகம் – சாதனம் – வள்ளலார் – சுத்த சன்மார்க்கம் – மெய்ஞ்ஞான யோகம் – ஒருமை – விசாரம்

வள்ளலார் செய்த யோகம் – சாதனம் – வள்ளலார் – சுத்த சன்மார்க்கம் – மெய்ஞ்ஞான யோகம் – ஒருமை – விசாரம்

சுத்த சன்மார்க்கத்தில் எந்தொரு பயிற்சியும் சாதனமும் கிடையாது, கூடாது என்கிறார் வள்ளலார். சுத்த சன்மார்க்கம் குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கருணை, ஒருமை, சுத்த சன்மார்க்க ஒழுக்கம் இவைக்கு வள்ளலார் கொடுத்த விளக்கம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவரே உரைத்த மரபு நான்கும் தெரிந்து அதில் விருப்பமும், நன்முயற்சியும் வேண்டும். உலகில் இரு மார்க்கங்கள் சமய சன்மார்க்கம் மத சன்மார்க்கம் இருந்தது. 19 ம் நூற்றாண்டில் வள்ளலார் கண்ட மூன்றாவது மார்க்கமே ” சுத்த சன்மார்க்கம் “. சுத்த சன்மார்க்கம் சார்வீர், பேரின்ப பெருவாழ்வை பெறுவோம்.

— கருணை சபை சாலை

unmai

Channai,Tamilnadu,India

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.