சித்திரை-1 ” சுத்த சன்மார்க்க தினம் ” “150 வருட” துவக்கம்.

chithirai1

சித்திரை-1
” சுத்த சன்மார்க்க தினம் ”
“150 வருட” துவக்கம்.
— ஏபிஜெ அருள்.

12-04-1871 சித்திரை- 1 ல் ,
சுத்த சன்மார்க்கத்தில் வருகிற கடவுள் யார்? இனி பேதங்கள் போய் உண்மை வழி விளங்கும் என ஒரு திருமுகம் வாயிலாக உலகத்தார் அனைவருக்கும் அறிவித்தார் வள்ளலார்.
இனிய தமிழ் நாளில் உண்மை பொது நெறி வெளிப்பட்டு 14-04-2020 இன்று “150 வது” வருட துவக்கம். ஆனால் இதுவே நல்ல தருணம். சமய சாத்திர சாதி ஆசார பேதங்கள் போய் சுத்த சன்மார்க்க நெறி விளங்கும். இது உண்மை கடவுள் சம்மதம் என்கிறார் வள்ளலார்.
இனிய தமிழ் திரு நாள்
வாழ்க தமிழ் !
பரவட்டும் உண்மை பொது நெறி !
அன்புடன்,
?ஏபிஜெ அருள்

unmai

Channai,Tamilnadu,India

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.