“தமிழ் ஒன்றே தீர்வு” “மனிதர் எல்லாம் தமிழர் ஆகட்டும்”

tamil-only solution

“தமிழ் ஒன்றே தீர்வு”
“மனிதர் எல்லாம் தமிழர் ஆகட்டும்”
— அபெஜோ. அருள்.

“எளிய தமிழ்” ஒன்றே தீர்வு,
உலகில் விரைந்து வெளிப்படட்டும்,

“மனிதரெல்லாம்
தமிழர்” ஆகட்டும்.

ஆம்,
ஏற்பட்டுள்ள ‘குழப்பம்’ தீர உண்மை ஆன்மீகம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஏற்பட்டுள்ள ‘சீர் கேடுகள்’ ஒழிய உண்மை அறம் பயில வேண்டும்.

ஏற்பட்டுள்ள ‘சச்சரவு ஓய’ உண்மை கடவுள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இதற்கெல்லாம்
ஒரே தீர்வு
” தமிழே ”

ஆம்,

உண்மை ஆன்மீகம் தெரிந்துக் கொள்ள “திருமந்திரமும்”,

உண்மை அறம் செய்ய
” திருக்குறளும் “,

உண்மை கடவுளை கண்டு அருள் பெற
” திருவருட்பா 6 ம் திருமுறையும் “

தந்தது தமிழே.

உலகில் தமிழ் விரைந்து வெளிப்படட்டும்,

“மனிதர் எல்லாம் தமிழர்” ஆகட்டும்.
நன்றி: ஏபிஜெ அருள்.

unmai

Channai,Tamilnadu,India