“உண்மையை” தெரிந்துக் கொள்ளும் நேரம்

“கடவுள் உண்மையை” தெரிந்துக் கொள்ளும் நேரம் — ஏபிஜெ அருள்இதுவே தருணம் என்று சின்னம் பிடி — வள்ளலார்.# நாத்திகம் சொல்கின்றவர்தம் நாக்குமுடை நாக்கு# சாதி சமயம்

Read more

சுப்பிரமணியம் -தத்துவ விளக்கம்[Subramaniya Thathuvam]

சுப்பிரமணியம் – தத்துவ விளக்கம்: வள்ளலார் (சமயத்தில் பற்றுக் கொண்டிருந்த காலத்தில் எழுதியது ).திருச்சிற்றம்பலம்.# சுப்பிரமணியம் என்பது என்ன? நமது புருவ மத்தியில் ஆறு பட்டையாய் உருட்சியுள்ள

Read more