மற்ற சமய, மத மார்க்கங்களுக்கும்  சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும்   முக்கிய வேறுபாடுகள் யாதெனில்…

மற்ற சமய, மத மார்க்கங்களுக்கும்  சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கும்   முக்கிய வேறுபாடுகள் யாதெனில்… ஏபிஜெ அருள். மார்க்கம் என்றால் வழி. நிற்க! உலகில் காணும் சமய மத

Read more

ஆண்டவரே ஏதற்காக உன்னை நான் வாழ்த்தி வணங்க வேண்டும்?

ஆண்டவரே ஏதற்காக உன்னை நான் வாழ்த்தி வணங்க வேண்டும்? —— ஏபிஜெ அருள். நீ என்னை தோற்றுவித்ததினாலா? தோற்றுவித்தது உன் முடிவு, உன் செயல். அதற்கு நான்

Read more