வள்ளலாரின் மகாபேருபதேசம் , எல்லோரும் இதை ஒருமுறை வாசிப்போம்.

இங்குள்ள நீங்கள் எல்லவரும் இதுவரைக்கும் இருந்தது போல் இனியும் வீண்காலம் கழித்துக்கொண் டிராதீர்கள். இது முதல் சாலைக்கு ஆண்டவர் போகிற – பத்துத் தினமாகிய கொஞ்சக் காலம்

Read more

கடவுளின் உண்மை என்ன?

கடவுளின் உண்மை என்ன? இந்த அத்தியாயம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆகும். -APJ.ARUL. மார்க்கம் என்றால் வழி. சன்மார்க்கம் என்றால் சத்மார்க்கம். சத்தென்னும் பொருளின் உண்மையைத்

Read more

வள்ளலார் செய்த சத்தியம். & கடவுளை எங்ஙனம் வழிபாடு செய்தல் வேண்டும்?

வள்ளலார் செய்த சத்தியம். & கடவுளை எங்ஙனம் வழிபாடு செய்தல் வேண்டும்?BY APJ.ARUL.   Author :RAMALAKSHMI அன்பர்களே! திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் நம்மிடம் சத்தியம் செய்து சொல்வது

Read more

இஃது ரகசியம். எதனால் இங்கு சிலை,உருவங்கள், தலங்கள்,ஆச்சாரங்கள் இல்லை? –ஏபி ஜெ அருள்

நம் வள்ளலார் நம்மை நேரடியாகவே ஆன்ம அறிவை கொண்டே விசாரிக்கச் சொல்கிறார்கள். என் மார்க்கம் அறிவுமார்க்கம். என் மார்க்கம் உண்மையறியும் மார்க்கம் என்கிறார் வள்ளலார். எப்படி என்று ந‌ம் வள்ளலாரின்

Read more